1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R&R Verkoop en Productontwikkeling B.V. gevestigd te (5074 RC) Biezenmortel aan de Oude Bosschebaan 21 hierna te noemen: “R&R”.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
De overeenkomst met de wederpartij komt tot stand na bevestiging door R&R of doordat R&R aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM
3.1. R&R behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar verkochte en/of vervaardigde zaken.
3.2. Indien de wederpartij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom van R&R is de wederpartij een boete verschuldigd van Euro 50.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4. PRIJZEN
4.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
4.2. R&R is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de wederpartij door te berekenen.

5. BETALING
5.1. Betaling dient uiterlijk te geschieden bij levering. De wederpartij is niet bevoegd op de (koop)prijs enig bedrag wegens een door hem ingestelde tegenvordering in mindering te brengen.
5.2. Indien een factuur niet bij levering is voldaan, is de wederpartij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van R&R direct en volledig opeisbaar.
5.3. De wederpartij is bij niet tijdig betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.
5.4. Indien R&R zich door het verzuim van de wederpartij genoodzaakt ziet haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00, onverminderd het recht van R&R om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met R&R of indien er bij R&R anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is R&R bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft.

6. LEVERING
6.1. Levering vindt plaats af fabriek.
6.2. De overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn.
6.3. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij bij aflevering.
6.4. De door R&R te leveren goederen dienen op eerste verzoek van R&R door de wederpartij te worden afgehaald.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van de met R&R gesloten overeenkomst(en) alsmede ter zake van door of namens R&R ten behoeve van de wederpartij verleende diensten en verrichtte werkzaamheden.
7.2. R&R is bevoegd om indien de wederpartij met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de wederpartij niet of te laat zal betalen, alle door R&R geleverde producten, die overeenkomstig het vorige lid eigendom zijn gebleven, terug te nemen.

8. OVERMACHT
8.1. Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW.
8.2. Indien door overmacht de levering meer dan 3 maanden vertraagd wordt, zijn zowel R&R als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. R&R is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van R&R.
9.2. R&R is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij of derden.
9.3. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaalt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de koopprijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt.

10. GARANTIE
10.1. R&R stelt zich jegens de wederpartij aansprakelijk voor de schade aan de door R&R geleverde goederen optredende tijdens de in de koopovereenkomst vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de wederpartij of een derde gebruiker van de goederen de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing en/of hijstabel of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
10.2. De aansprakelijkheid van R&R is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van R&R.

11. CONTROLE EN RECLAMEREN
11.1. De wederpartij dient de geleverde zaken binnen 1 maand na levering grondig op gebreken te controleren.
11.2. Alle reclames dienen binnen 8 dagen nadat de wederpartij een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk bij R&R te worden gemeld. Na deze termijn kan de wederpartij geen beroep meer doen op non conformiteit.

12. ANNULERING
12.1. De wederpartij kan de overeenkomst schriftelijk annuleren totdat de levering heeft plaatsgevonden.
12.2. In geval van annulering is de wederpartij een boete gelijk aan 1/3 van de overeengekomen koopsom verschuldigd.

13. (GEVOLGEN VAN) ONTBINDING
13.1. R&R is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tor de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
13.2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door R&R geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. Onverminderd het recht van R&R om de daadwerkelijk geleden schade op de wederpartij te verhalen, verbeurt de wederpartij in geval van ontbinding een boete gelijk aan 1/3 van de overeengekomen koopsom.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1. Op de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te ´s-Hertogenbosch, tenzij R&R het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels

Direct met een muisklik een Romastor offerte aanvragen kunt u hier.
 
 
volg Romastor bij Youtube   volg Romastor op facebook